DARMOWA DOSTAWA DARMOWA DOSTAWA DARMOWA DOSTAWA DARMOWA DOSTAWA
DARMOWA DOSTAWA DARMOWA DOSTAWA DARMOWA DOSTAWA DARMOWA DOSTAWA

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE www.bandakrolika.pl

§ 1 DEFINICJE

Serwis internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.bandakrolika.pl , za pośrednictwem której można zamówić i zakupić zestawy diet pudełkowych.
Regulamin – niniejszy dokument zawierający regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Określa zasady świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w art. 8 w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Regulamin jest dokumentem otwartym i udostępnionym na stronie serwisu internetowego www.bandakrolika.pl
Usługodawca – Królikowscy Food Invest Sp. z o.o., ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000571968, NIP 532 205 33 29, REGON: 362310160, kapitał zakładowy 80.000 zł.
Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług.
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetowa www .bandakrolika.pl
Usługa– przygotowanie i dostarczenie przez Usługodawcę diety (zestawu posiłków) do Klienta w ramach cateringu dietetycznego, we wskazanym okresie dostaw.
Abonament usługi – określona ilość dni na jaką została zamówiona Usługa
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, która jednoznacznie określa rodzaj usługi (wariant / zestaw) i zmierza do bezpośrednio zawarcia umowy. Umowa zawarta jest za pośrednictwem formularze zamówienia będącego częścią serwisu internetowego, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Umowa – to umowa zawierana na odległość miedzy Usługodawcą, a Klientem na sprzedaż produktów i usług,, zgodnie z zapisami przedmiotowego Regulaminu.
  Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

Promocje – akcje promocyjne organizowane przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się.
Kody rabatowe – kody udostępniane przez Usługodawcę, upoważniające Klienta do zakupu Usługi w cenie obniżonej o określony % lub wartość, naliczanych od wyjściowej ceny prezentowanej na stronie WWW, obowiązujący przez okres trwania promocji. Kody rabatowe mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, w zależności od akcji promocyjnej. Rabat naliczany jest od ceny diety nie uwzględnia kosztów dostawy.
Ustawa oświadczeniu usługi drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 2 WSTĘP

1. Właścicielem serwisu internetowego  www.bandakrolika.pl , jest spółka Królikowscy Food Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie, przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000571968, NIP 532 205 33 29, REGON: 362310160, kapitał zakładowy 80.000 zł.
2. Administratorem danych osobowych Klientów serwisu, jest spółka Królikowscy Food Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie, przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów.
3. Serwis umożliwia zamawianie i kupowanie towarów przy pomocy internetowej sieci elektronicznej, znajdującym się pod adresem internetowym www.bandakrolika.pl

Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz podmioty zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Imię i nazwisko – Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.

Adres e-mail – Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

Numer telefonu – Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do
kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu,

Adres dostawy – Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG

1. Królikowscy Food Invest Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Usług za pośrednictwem sieci Internet (serwisu internetowego www.bandakrolika.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz drogą telefoniczną.
2. Usługodawca umożliwia złożenie zamówienia i dokonania zakupu usługi z jednorazową dostawą, albo w systemie abonamentowym w okresie wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia usługi.
3. Klient składając zamówienie zawiera ze Sprzedającym Umowę o sprzedaży Usług, a przedmiotowy Regulamin stanowi jej integralną część.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Serwisu Internetowego www.bandakrolika.pl oraz określa zasady korzystania z serwisu, składania zamówień oraz zasady zawierania umów sprzedaży Usług za jego pośrednictwem.
5. Każdy Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie klikając na link „Regulamin” umieszczony na stronie serwisu www.bandakrolika .pl/regulamin.
6. Bieżąca komunikacja Klienta ze sprzedawcą następuje poprzez:
   drogą telefoniczną: +48 730 730 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00)
–   za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bandakrolika.pl
–   pocztą tradycyjną, korespondencję należy kierować na adres: Królikowscy Food
Invest Sp. Z o.o.,  ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów.

§ 4 USŁUGI (PRZEDMIOT USŁUGI)

1. Przedmiotem Usługi jest przygotowanie przez Usługodawcę zestawów posiłków w ramach cateringu dietetycznego oraz dostarczenie ich na wskazany przez Klienta adres dostawy i we wskazanym przez Kupującego terminie.
2. Usługi realizowane są przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. W niedziele oraz dni świąteczne Sprzedawca nie realizuje usługi.
3. Usługi realizowane są w strefie dowozu, zgodnie z informacją zawartą na stronie Serwisu Internetowego zakładka „Gdzie dowozimy”
4.   Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunkówumowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy. Oraz po informacji o strefie dostaw dostępnej na stronie: dowóz obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości.
Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
5. Przedmiotem usługi są poniższe warianty diet:

PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

DIETA STANDARD/ Optymalna FIT

1200 kcal/ 5 posiłków, 1500 kcal/ 5 posiłków, 1800 kcal/ 5 posiłków, 2000 kcal/ 5 posiłków

DIETA GYM/SPORT

2000 kcal/ 5 posiłków, 2500 kcal/ 5 posiłków, 3000 kcal/ 5 posiłków 3500 kcal/ 5 posiłków
DIETA VEGE/VEGE+FISH

1200 kcal/ 5 posiłków,  1500 kcal/ 5 posiłków,  1800 kcal/ 5 posiłków 2000 kcal/ 5 posiłków
DIETA NISKI IG

1200 kcal/ 5 posiłków, 1500 kcal/ 5 posiłków, 1800 kcal/ 5 posiłków 2000 kcal/ 5 posiłków
DIETA O NISKIEJ ZAWARTOŚCI GLUTENU I LAKTOZY

1200 kcal/ 5 posiłków, 1500 kcal/ 5 posiłków, 1800 kcal/ 5 posiłków 2000 kcal/ 5 posiłków
DIETA KETO

1500 kcal/ 3 posiłków, 2000 kcal/ 3 posiłków 2500 kcal/ 3 posiłków
DIETA 3 POSIŁKI

PAKIET SMALL (ok. 1000- 1200 kcal)

PAKIET BIG (ok. 1300- 1500 kcal)

6. Ceny poszczególnych Wariantów, obowiązują w dniu złożonego zamówienia określone są na stronie Serwisu Internetowego w momencie składania zamówienia.

§ 5 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY

1. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Kilenta, jest złożenie przez niego Zamówienia, a następnie potwierdzenie otrzymania i przyjęcie go przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w przedmiotowym Regulaminie.
2. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 730 403 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
– drogą e-mailową, wysyłając zamówienie pod adres biuro@bandakrolika.pl.
– za pośrednictwem serwisu internetowego bandakrolika .pl , dostępnego 24 h na dobę.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest:- dokonać wyboru wariantu kalorycznego oraz długości dostawy zamawianego zestawu lub zestawów;
– w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową, należy podać:
wariant (nazwę) zamawianego zestawu, kaloryczność, poprawne dane osobowe oraz teleadresowe, niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia, adres miejsca dostawy oraz godziny dostawy (dodatkowe informacje uzupełniające związane z dostawą np. numer domofonu, piętro). W przypadku niejasności w podanych danych, Sprzedający ma prawo kontaktować się z Klientem za pomocą jednego z wymienionych w tym podpunkcie sposobów. Podsumowanie zamówienia zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail wraz z numerem rachunku bankowego. Tytułem

przelewu bankowego jest numer zamówienia podany w potwierdzeniu jego złożenia;
– w przypadku złożenia zamówienia przez Serwis Internetowy, Klient musi dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki w oparciu o podane w serwisie internetowym informacje. Klient w szczególności musi dokonać wyboru: określonego typu diety, wariant jej kaloryczności, okres jakiego dotyczy zamówienie, prawidłowo wypełnić formularz zamówieniowy, dokonać płatności;- aby zamówienie zostało zrealizowane, dokonać płatności bezpośrednio na wskazany w korespondencji e-mailowej numer rachunku bankowego podanego w trakcie procedury składania zamówienia lub dokonać płatności internetowej za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu t-pay, dostępnego na stronie bandakrolika .pl  zakładka „zamów”.
4. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania u niego wybranej diety.
5. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług przez Sprzedającego dochodzi tylko w przypadku realizacji przez Klienta wszystkich etapów wymienionych w pkt. 3 przedmiotowego paragrafu.
6. W przypadku zamówienia złożonego do godziny 14:00, istnieje możliwość zgłoszenie nieprawidłowości związanej z zamówieniem do 2 h liczonych od czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przypadku zamówień złożonych w innym terminie nieprawidłowości można składać do 12 h liczonych od czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia, które jest wysyłane drogą e-mailową przez Usługodawcę. Po upływie tego terminu Klient nie może zgłaszać nieprawidłowości w zakresie:  wybranego rodzaju i kaloryczności diety, adresu i godziny dostawy, wybranej formy i kwoty płatności.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Podstawą do realizacji zamówienia jest wpływ finalnej wartości zamówienia, w pełnej kwocie na rachunek bankowy Usługodawcy za pośrednictwem dostępnych metod płatności.

Złożenie zamówienia/ zgłoszenie zmiany w:
Do godz.:
dostarczenie/z miana w:
Zamówienie złożone po godz.
Aktywacja/zmiana następuję w:
Poniedziałek
14.00
czwartek
14.00
piątek
Wtorek
14.00
piątek
14.00
sobotę
Środę
14.00
sobotę
14.00
poniedziałek
Czwartek
14.00
poniedziałek
14.00
wtorek
Piątek
14.00
wtorek
14.00
środa
Sobotę
14.00
środa
14.00
czwartek
Niedzielę
14.00
środa/ czwartek
14.00
czwartek/ piątek

Po złożeniu zamówienia przez Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną, Usługodawca potwierdza jego złożenie, wysyłając do Klienta podsumowanie zamówienia , drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail. Podsumowanie zamówienia
zawierająca następujące informacje: dane Klienta, wybrany wariant i kaloryczność diety, długość zamówienia, adres i godzinę do której zostanie dostarczona usługa, kwotę i forma płatności. E-mail jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, przez sprzedającego  i jest jednoznaczne z zawarciem umowy  o świadczeniu Usługi. Realizacja Usługi następuje w momencie zaksięgowania środków na koncie.

§ 7 PŁATNOŚCI

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są odpłatne, zgodnie z aktualnymi cenami dostępnymi na stronie internetowej bandakrolika .pl . Ceny podane są w walucie polskiej PLN (polski złoty) oraz są cenami brutto zawierającymi podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.
2. Po złożeniu zamówienia, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za Zamówienie. Płatności można dokonać wybierając jeden z podanych poniżej sposobów:- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy 54 2490 0005 0000 4600 1817 9388 ALIOR BANK, udostępniony również Klientowi w podsumowaniu zamówienia złożonego drogą e- mailową lub telefoniczną. Podsumowanie zamówienia zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Tytułem przelewu bankowego jest numer zamówienia podany w potwierdzeniu jego złożenia.- przelew automatyczny online za pośrednictwem systemu tPay.com. Informujemy, że obsługę i realizację płatności tpay.com prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP 7773061579, nr REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500,00 PLN – wpłacony w całości.

3. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należną za zamówioną Usługę:- w przypadku przelewu automatycznego bądź płatności kartą – dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora systemu tpay.com – w przypadku płatności dokonanej przelewem tradycyjnym bankowym za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy lub przesłania do Usługodawcy na adres e-mail biuro@bandakrólika .pl  potwierdzenia dokonania przelewu w formie pliku PDF.

4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w takim terminie, aby rachunek bankowy Sprzedającego został obciążony najpóźniej do godz. 14:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia dostawy.
5. Brak dokonania płatności za złożone zamówienie w ustalonym terminie, skutkuje brakiem jego realizacji i powoduje, że umowa nie zostaje skutecznie zawarta, a zamówienie uznaje się za anulowane.
6. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient ma możliwość zamówienia faktury z poziomu składania zamówienia. Należy zaznaczyć pole wyrażające chęć otrzymania faktury i podać dane do faktury. Faktura zostanie dołączona do dostawy lub wysłana drogą elektroniczną na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail.

§ 8 DOSTAWA

1. Pierwsza dostawa Usługi następuje we wskazany przez Klienta dzień, po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy, lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności bezpośrednio na konto biuro@bandakrolika.pl
2. Zestaw dietetyczny dostarczany jest w pakiecie całodniowego planu dietetycznego obejmującego wybrany wariant.
3. Zestawy dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
4. Usługodawca dostarczy Zamówienie pod adres i miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa realizowana jest bezpośrednio przez Usługodawcę za pośrednictwem własnej floty samochodowej, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia dostawy Usługi podmiotom trzecim.
6. Dostawa w ramach realizacji usługi wykonywana jest w określonej części Warszawy i okolicach. Aktualne informacje o miejscach dostawy dostępne sana stronie internetowej w zakładce „gdzie dowozimy”.
7. Dostawy w dni robocze i soboty realizowane są do godziny 7:00.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Zamówienia w godzinach późniejszych niż do godziny 7:00

Usługi będą świadczone w okresie obowiązywania Umowy codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach dostaw do każdego adresata, przedstawionych w Liście, jednak każdorazowo z uwzględnieniem lokalizacji oraz harmonogramu dostaw Zleceniobiorcy, który zakłada ogólny planowany zakres dostaw między 01:30 a 08:00. W konsekwencji Strony przyjmują, że wskazana w Liście godzina dostawy jest orientacyjna. Dostawy nie będą odbywać się w niedziele, dni świąteczne ani inne dni ustawowo wolne od pracy.
9. Dostawa w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz podane przez Usługodawcę na stronie www jako wolne, nie są realizowane.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W przypadku doręczenia Usługi na wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia adresu dostawy i braku możliwości jej zostawienia lub z powodu błędnie wskazanego adresu, Usługę uznaje się za dostarczoną. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
11. W przypadku kiedy niedostarczenie usługi, wynika z winy Sprzedającego w wyznaczonym przedziale czasowym oraz miejscu, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć usługę w innym terminie i pod wskazany adres po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwe zrealizowanie dostawy w innym wskazanym miejscu i terminie, Sprzedający zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia usługi o kolejny dzień.

§ 9 KODY RABATOWE I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływanie jednorazowych i terminowych akcji promocyjnych oraz dokonywania zmian w cenach usług.
2. Kody rabatowe oraz inne promocje są terminowe. Kody rabatowe są jednorazowe bądź wielokrotnego użytku. Kody rabatowe nie łączą się z promocjami, chyba że niezależny regulamin promocji mówi inaczej. Kod rabatowy upoważnia Klienta do skorzystania zkuponu rabatowego w określonym czasie, w określonym miejscu i w określonej ilości. Informacja dostępna jest w momencie wydania kodu rabatowego.
3. Wydany kod rabatowy nieuległa wymianie na gotówkę.
4. Przepisy przedmiotowego paragrafu dotyczą wszystkich kodów rabatowych i akcji promocyjnych, chyba, że oddzielny regulamin akcji bądź kodu, stanowi inaczej.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§ 11 REKLAMACJE

1. W przypadku niezgodności Usługi (przedmiotu zamówienia) lub sposobu jego realizacji, Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 24 h od zaistniałych zastrzeżeń, za pomocą:
– poczty elektronicznej na adres: biuro@bandakrólika.pl
– telefonicznie: +48 730 730 403
2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 7 dni roboczych i poinformowania Klienta drogą e-mailową o podjętej decyzji.

§ 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Właścicielem serwisu internetowego oraz treści publikowanych na jego stronach jest Królikowscy Food Invest Sp. z o.o.
2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów serwisu internetowego www.bandakrolika.pl są zastrzeżone.
3. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z serwisu wyłącznie na warunkach zawartych w przedmiotowym regulaminie.
4. Żaden fragmenty publikacji jak: teksty, autorskie zdjęcia, grafika, logotypy, wideo oraz wszelkie inne dane nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez zgody firmy Królikowscy Food Invest Sp. z o.o.

§ 13 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel serwisu: Spółka Królikowscy Food Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów, NIP  532 205 33 29. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany lub usunięcie swoich danych osobowych i teleadresowych.
2. Klient składając zamówienie zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość i akceptuje przepisy przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do realizacji złożonego zamówienia, przez firmę KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST z o.o. z siedzibą w Duchnowie przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów,
NIP  532 205 33 29. W przypadku wyrażenia chęci przez Klienta dane mogą być używane do innych celów marketingowych jak przesłanie newslettera, e-maila  czy aktualnej oferty handlowej jeśli Kupujący wyrazi na to oddzielną zgodę, podczas dokonywania akcji zakupu.

3. Dane osobowe Klientów podawane podczas procesu składania zamówienia usługi są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Administratora Danych w celu realizacji Zamówienia, w tym również ewentualnego kontaktu z Klientem, związanym z realizacją zamówienia.
4. Dane osobowe mogą być użyte do działań marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie skutkuje brakiem realizacji zamówienia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich podczas składania zamówienia,skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
6. Wszystkie dane osobowe i teleadresowe pozyskane w procesie realizacji zamówienia oraz rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i będą używane wyłącznie do realizacji zamówienia lub do celów marketingowych zgodnie z  Polityką prywatności.
7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, przez sprzedającego  określone są w  Polityce Prywatności  będącej integralną częścią przedmiotowego regulaminu.

§ 14 PRAWA KLIENTA KONSUMENTA

8. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Klient może również zwrócić się o pomoc do:
– miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów,
– organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
– Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, najważniejsze adresy dostępne pod linkiem:  kliknij tutaj
– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem  uokik.gov.pl  w szczególności Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich  klikni tutaj

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnej z niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie serwisu www.bandakrolika.pl oraz za przerwy w dostępności serwisu. W żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu.
3. Korzystanie z serwisu internetowego jest nieodpłatne. Serwis internetowy jest dostępny w Internecie 24 h na dobę.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu. Zmiany postanowień regulaminu nie mają zastosowania do Klientów, których zamówienie zostało złożone przed wprowadzeniem zmian.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe i obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.
7. Integralną częścią przedmiotowego regulaminu jest dostępna na stronie: Polityka Prywatności

3 POSIŁKI

1000-1500 Kcal
3 Posiłki

Pakiet stworzony dla osób, które są zwolennikami trzech posiłków w ciągu dnia lub dla tych, którzy chcą mieć gotowe trzy dania, a sami zadbają o małe co nieco pomiędzy. Zbilansowane śniadanie, obiad i kolacja przygotowane tak, aby Twój organizm uzyskał  wszystkie potrzebne pełnowartościowe składniki odżywcze.

NISKI GLUTEN I LAKTOZA

1200-2000 Kcal
5 Posiłków

Dieta jest odpowiednia dla osób, które z różnych przyczyn muszą zrezygnować z
obecności w swoim żywieniu produktów będących źródłem glutenu i laktozy. W diecie wykorzystujemy naturalnie bezglutenowe produkty (ryż, gryka, proso, kukurydza) oraz nabiał bez laktozy i jego roślinne zamienniki (m.in. napoje sojowe, kokosowe). Dieta nie jest polecana dla osób chorujących na celiakię oraz cierpiących na alergię na białka mleka krowiego.

KETO

1500-2500 Kcal
3 Posiłki

Głównymi założeniami diety jest zwiększony udział tłuszczów przy znacznym ograniczeniu podaży węglowodanów w diecie. Dzięki takiej zmianie proporcji organizm przestawia się na pozyskiwanie energii z własnej tkanki tłuszczowej. Dieta opiera się na 3 głównych posiłkach w ciągu dnia. Ważne jest, aby zadbać  o odpowiednie nawodnienie organizmu, by uniknąć początkowego złego samopoczucia w okresie ketoadaptacji. Przeciwwskazaniem do stosowania diety są niewydolność wątroby i nerek. Zalecamy skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem prowadzącym.

NISKI IG

1200-2000 Kcal
5 Posiłków

Dieta zapewnia regularne posiłki o obniżonym indeksie glikemicznym, dlatego polecana jest dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej (insulinooporność, cukrzyca). Będzie dobrym wyborem jeśli zmagasz się z nadwagą i otyłością lub chcesz zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, choroby serca czy nowotwory. Dieta pomoże ustabilizować glikemię, zapobiegnie napadom głodu i chęci na podjadanie w ciągu dnia. Będzie też odpowiednia dla osób chcących poprawić swoje samopoczucie. Jeśli chorujesz przewlekle zalecamy konsultację z lekarzem prowadzącym oraz monitorowanie swojego stanu zdrowia.

WEGE + RYBA

1200-2000 Kcal
5 Posiłków

Dieta opiera się na produktach pochodzenia roślinnego – naturalnych i nieprzetworzonych. Jest zatem idealnym wyborem dla osób, które chcą wyeliminować spożycie posiłków mięsnych. Obfituje w kolorowe warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych i kasze. Wersja vege uwzglednia nabiał i jaja, natomiast w opcji vege+Fish dodatkowo występują ryby będące źródłem dobrze przyswajalnego białka. Dieta jest odpowiednio zbilansowana i dostarcza wszelkich składników odżywczych. Nadaje uczucie lekkości oraz pozwoli zadbać o zdrowie, a przy wyborze odpowiedniej kaloryczności  możemy liczyć na redukcję
zbędnych kilogramów.

WEGE

1200-2000 Kcal
5 Posiłków

Dieta opiera się na produktach pochodzenia roślinnego – naturalnych i nieprzetworzonych. Jest zatem idealnym wyborem dla osób, które chcą wyeliminować spożycie posiłków mięsnych. Obfituje w kolorowe warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych i kasze. Wersja vege uwzglednia nabiał i jaja, natomiast w opcji vege+Fish dodatkowo występują ryby będące źródłem dobrze przyswajalnego białka. Dieta jest odpowiednio zbilansowana i dostarcza wszelkich składników odżywczych. Nadaje uczucie lekkości oraz pozwoli zadbać o zdrowie, a przy wyborze odpowiedniej kaloryczności  możemy liczyć na redukcję zbędnych kilogramów.

GYM/SPORT

2000-3500 Kcal
5 Posiłków

Dieta odpowiednia dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Odznacza się wyższym procentowym udziałem białka i węglowodanów, a mniejszą zawartością tłuszczów w diecie. Wspomaga budowę masy mięśniowej oraz wydolność i regenerację organizmu. Dzięki wyborowi odpowiedniej kaloryczności pokryje zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze.

DIETA STANDARD

1200-2000 Kcal
5 Posiłków

To odpowiedni wybór dla osób dbających o zdrowy tryb życia, dla których ważna jest zbilansowana dieta. Jest gwarancją energii i dobrego samopoczucia przez cały dzień.  Dieta uwzględnia wszystkie grupy produktów spożywczych, dzięki czemu zapewnia urozmaicenie. Możemy zapomnieć o monotonii i cieszyć się pysznymi daniami na co dzień, a dobór odpowiedniej kaloryczności pozwoli na zdrową redukcję masy ciała.